25 jul 2024

Irak, tačno vreme

Odgovor na pitanje koliko je sati u Iraku? : Irak ima jednu vremensku zonu**, lokalno tačno vreme (u trenutku prikaza ove stranice):
četvrtak, 25. jul. 2024, 16:38

Razlika u vremenu: Srbija +1 h Irak


Gradovi (30 kom.):
Abu Ghuraib (Mayorality of Baghdad) +3 h***.
Ad Diwaniyah (Al Qadisiyah) +3 h***.
Al `Amarah (Maysan) +3 h***.
Al Basrah (Al Basrah) +3 h***.
Al Basrat al Kadimah (Al Basrah) +3 h***.
Al Fallujah (Anbar) +3 h***.
Al Faw (Al Basrah) +3 h***.
Al Harithah (Al Basrah) +3 h***.
Al Hillah (Babil) +3 h***.
Al Kut (Wasit) +3 h***.
Al Mavsil al Jadidah (Ninawa) +3 h***.
As Samawah (Al Muthanna) +3 h***.
As Sulaimaniiah (As Sulaymaniyah) +3 h***.
Ash Shatrah (Dhi Qar) +3 h***.
Az Zubayr (Al Basrah) +3 h***.
Bagdad (Mayorality of Baghdad) +3 h***.
Baqubah (Diyala) +3 h***.
Dihuk (Dahuk) +3 h***.
Erbil (Arbil) +3 h***.
Karbala (Muhafazat Karbala') +3 h***.
Kirkuk (Muhafazat Kirkuk) +3 h***.
Kufa (An Najaf) +3 h***.
Mosul (Ninawa) +3 h***.
Nadžaf Al Ashraf (An Najaf) +3 h***.
Nasiriiah (Dhi Qar) +3 h***.
Ramadi (Anbar) +3 h***.
Samarra' (Salah ad Din) +3 h***.
Sinah (Dahuk) +3 h***.
Umm Qasr (Al Basrah) +3 h***.
Zakhu (Dahuk) +3 h***.

Irak na mapi:

Mapa prikazana od strane: Google maps